Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení 49. ročníku Olympiády mladých chovatelů

 

 

 

 

 

 

VYHLÁŠENÍ MK/CK 49. ROČNÍKU OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ
Pořadatel soutěže:
Český svaz chovatelů
Vyhlašovatel jednotlivých ročníků soutěže:
ÚV ČSCH – KPM ČSCH
Cíl a poslání soutěže:
Olympiáda mladých chovatelů (OMCH) je jednou z forem soustavné práce s dětmi a mládeží v rámci
organizované náplně volného času. Tato soutěž umožňuje mladým chovatelům uplatnit soutěžní formou
své znalosti v oblasti chovatelství. OMCH svým způsobem zvyšuje zájem dětí a mládeže o systematickou
práci s živou přírodou, včetně její ochrany. Rozvíjí přirozenou dětskou soutěživost a rozšiřuje
společenský a kulturní rozhled dětí a mládeže a podporuje smysl pro fair play. Posláním soutěže je
zároveň získávat začínající mladé chovatele pro organizované chovatelství, tj. členství v ČSCH.
Soutěž je určena:
- jednotlivým mladým chovatelům organizovaným ve všech základních organizacích Českého svazu
chovatelů (ZO ČSCH),
- členům chovatelských kroužků při ZO ČSCH,
- členům zájmových kroužků při Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých přírodovědců aj.,
- neorganizovaným dětem ze základních, středních a učňovských škol
Soutěžní kategorie:
I. Děti, které v kalendářním roce dovrší 6 až 14 let (včetně).
II. Děti, které v kalendářním roce dovrší 15 až 18 let (včetně).
O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje jednoznačně rok narození (nikoliv měsíc).
Soutěž se člení do 11 chovatelských odborností:
Králíků, drůbeže (hrabavé i vodní), holubů (včetně poštovních), ovcí a koz, okrasného ptactva (včetně
kanárů, bažantů, pávů, okrasných kachniček, křepelek, hrdliček a holoubků), akvarijních rybek,
terarijních živočichů, drobných hlodavců (včetně morčat), koček, psů, kožešinových zvířat (činčily,
nutrie, fretky apod.).
Organizační struktura soutěže:
Soutěž je třístupňová a její organizaci postupně zajišťují:
- ZO ČSCH ve spolupráci s DDM, Stanicemi mladých přírodovědců, chovatelskými kroužky při školách
apod.
- Okresní organizace ČSCH (OO ČSCH) za aktivní účasti Okresní komise pro práci s mládeží (OKPM).
- KPM ÚV ČSCH ve spolupráci s ÚKPM SZCH (při pořádání mezinárodního kola).
Místní kola:
a) Zajišťují je ZO ČSCH ve spolupráci s DDM, SMP apod. a je třeba je uskutečnit do termínu
stanoveného KPM ÚV ČSCH v harmonogramu soutěže.
b) Úkolem je výběr soutěžících do okresního kola na základě prokázaných odborných znalostí a
vypracované písemné práce.
c) Je důležité, aby téma písemné práce bylo jednoznačně stanoveno. Má to vliv při jejím hodnocení, jak
se soutěžící vypořádal s jejím rozsahem. Je možné, aby mladí chovatelé soutěžili současně ve více
odbornostech a v nich i postoupili do vyšších kol.
d) Hodnocení soutěžících provádí odborníci zajištění pořadatelem (za případné spolupráce dalších
subjektů).
e) Náklady spojené s konáním místního kola hradí pořádající ZO ČSCH za spoluúčasti dalších subjektů a
za podpory získaných sponzorů.
f) Pokud je soutěžících pro místní kolo málo (po jednom v odbornosti), není bezpodmínečně nutné místní
kolo konat a soutěžící postoupí přímo do kola okresního.
Okresní kola:
a) Zajišťují je OO ČSCH – OKPM či na základě pověření některé ZO ČSCH (za případné spolupráce
2
škol, DDM, SMP apod.) a je třeba je uskutečnit nejpozději do termínu stanoveného KPM ÚV ČSCH
v harmonogramu soutěže. Termín konání okresního kola je třeba do stanoveného data nahlásit KPM ÚV
ČSCH. Okresních kol se zúčastňují také mladí chovatelé z organizací mimo řízení OO ČSCH (ze ZO
ČSCH přímo řízených jednotlivými ÚOK – většinou specializovaných organizací). Okresním
organizacím doporučujeme s těmito organizacemi navázat spolupráci a dále také se všemi institucemi,
které se svou náplní věnují chovatelství. Pokud se OO ČSCH a ZO ČSCH přímo řízené ÚOK
nedohodnou, oznámí tuto skutečnost KPM, která rozhodne, kdo okresní kolo uspořádá. Obdobně,
pokud okresní organizace kolo nepořádá a přihlásí se děti, které chtějí za tento okres soutěžit, je
OO ČSCH povinna oznámit tuto skutečnost (s řádným odůvodněním) KPM, která rozhodne, kde se
děti okresního kola zúčastní. Výjimečně je možné, aby se zájemci o soutěž z neaktivních okresů
přihlásili přímo KPM.
b) Náklady spojené s konáním okresního kola hradí pořádající OO ČSCH ze svého rozpočtu za
spoluúčasti dalších subjektů a za podpory získaných sponzorů. Zapojí-li se do soutěže také děti
z organizací mimo řízení OO ČSCH či neorganizované děti, mohou pořadatelé požadovat úhradu
poměrné části nákladů (účastnický poplatek). K získání prostředků na pořádání okresního kola je vhodné
včas požádat okresní města a kraje o granty či dotace.
c) Z organizačních i ekonomických důvodů je možno po vzájemné dohodě uspořádat okresní kolo
společně pro více okresů v rámci kraje; za každý okres pak postupuje regulérní počet soutěžících.
d) Do mezinárodního/celostátního kola soutěže může postoupit z každého okresu za každou odbornost po
jednom soutěžícím z každé kategorie, (tj. v současnosti max. 22 soutěžících), navíc případní vítězové
z CK soutěže z předchozího roku (tzn. i nejlepší účastníci z mezinárodního kola soutěže, pokud se
umístili na 2. místě za soutěžícími ze Slovenska), pokud budou splňovat věkovou hranici pro účast
v soutěži. Je vyloučeno, aby neobsazená místa v jednotlivých odbornostech a kategoriích byla obsazena
soutěžícími z jiných okresů. Mladý chovatel může soutěžit jen za okres, kde je členem ZO. Nečlen ČSCH
soutěží za okres, kam spadá jeho chovatelský kroužek apod. a kde se zúčastnil OK (není striktně vázáno
na bydliště).
e) Po uskutečnění okresního kola OO ČSCH pečlivě a čitelně vyplní přihlášku všech soutěžících za
okresní organizaci (vítěze CK z předchozího roku označí poznámkou „VCK“) a se všemi písemnými
pracemi je dodá do termínu stanoveného KPM ÚV ČSCH v harmonogramu soutěže na Sekretariát
ÚV ČSCH. Formulář přihlášky je umístěn na webové stránce ČSCH – mladí chovatelé (www.cschdz.eu).
Přihláška soutěžního družstva bude potvrzena razítkem pořadatele okr. kola, tj. příslušné OO ČSCH
(ev. ZO přímo řízené ÚOK) a podpisem odpovědného funkcionáře. Přihláška musí obsahovat všechny
předepsané údaje o soutěžících a vedoucím soutěžního družstva okresu, který bude soutěžící doprovázet
na MK/CK soutěže, jelikož na ně budou směřovány všechny další pokyny k soutěži. Vedoucí musí být
starší 18 let. Přihlášku nutno vyplnit na stroji nebo počítači, aby se předešlo nepřesnostem hlavně u jmen.
Je nezbytné vyplnit všechny údaje (celé datum narození, přesná adresa, telefonní a e-mailové spojení).
Povinnou přílohou přihlášky je vyplněné hlášení o konání základních a okresních kol olympiády v daném
okrese, počtu mladých chovatelů dle předepsaného členění a další údaje o činnosti mladých chovatelů.
Jedná se prozatím o jedinou statistiku činnosti s MCH.
Nedodržení stanoveného termínu znamená, že přihlášky do mezinárodního/celostátního kola
nebudou zaregistrovány a budou i s písemnými pracemi vráceny okresní organizaci zpět!
Mezinárodní/celostátní kolo
a) V liché roky pořádá KPM ÚV ČSCH na základě dohody s ÚKPM SZCH mezinárodní kolo. (V sudé
roky je pořadatelem mezinárodního kola ÚKPM SZCH a koná se na Slovensku).
V sudé roky pořádá KPM ÚV ČSCH celostátní kolo, jehož vítězové v jednotlivých odbornostech a
věkových kategoriích reprezentují ČSCH v mezinárodním kole na Slovensku. (V liché roky se vítězové
celostátního kola ze Slovenska zúčastňují mezinárodního kola v Čechách). Termín konání je stanoven
KPM ÚV ČSCH v harmonogramu soutěže.
b) Pořadatelstvím mezinárodního či celostátního kola pověřuje v zájmu řádné přípravy minimálně rok
předem KPM ÚV ČSCH na základě žádosti některou OO ČSCH, ZO ČSCH, popřípadě jinou
organizační složku ČSCH (chovatelský klub, krajské sdružení apod.).
c) Mezinárodní či celostátní kolo je financováno z rozpočtu ČSCH, spoluúčastí soutěžících formou
účastnického poplatku a úhradou vlastních cestovních nákladů a ze získaných grantů, dotací a příspěvků
od sponzorů získaných místním pořadatelem. Výši účastnického poplatku stanovuje pro tento ročník
3
vyhlašovatel soutěže (KPM ÚV ČSCH ) pro soutěžícího člena ČSCH 500,- Kč, soutěžícího nečlena
ČSCH 1500,- Kč a nadbytečný doprovod po předchozím nahlášení a schválení pořadatelem (vedoucí
navíc, rodiče dětí aj.) 2000,- Kč. OO ČSCH se doporučuje jednat ve věci úhrady účastnických poplatků
soutěžících a výdajů na cestovní náklady s obcemi, městy a kraji s cílem získat od nich granty a dotace,
případně získat za stejným účelem místní sponzory. Výše účastnického poplatku se pro soutěžící odvíjí
od jejich členství v ČSCH v době konání okresního kola. Je-li tou dobou soutěžící členem ČSCH
platí na CK/MK snížený účastnický poplatek. Pokud soutěžící neprokáže členství nebo není členem
ČSCH v době konání okresního kola, platí účastnický poplatek ve výši 1.500,-Kč.
d) Všichni soutěžící členové ČSCH předloží při prezenci platný členský průkaz ČSCH, tzn. řádně
vyplněný ve všech kolonkách, opatřený fotografií člena, potvrzený razítkem vydávající a členské ZO
ČSCH a s vylepenou členskou známkou na příslušný kalendářní rok. Pouze tito soutěžící budou mít nárok
na snížený účastnický poplatek. Jakékoliv problémy s legitimací (ztráta) či známkou (ztráta, nevydání aj.)
je třeba nahlásit předem - aby toto bylo možné dohledat v centrální evidenci členů ČSCH. Jednoznačně
musí být prokázáno: zaplacení čl. příspěvku na daný rok a datum vstupu do ZO ČSCH.
e) Účast jednoho vedoucího soutěžního družstva z okresu je hrazena z rozpočtu ČSCH, vysílající OO
ČSCH mu však hradí cestovní náklady. V případě, že má soutěžní družstvo nad deset soutěžících může
jet za stejných podmínek druhý vedoucí. Případný další vedoucí (po dohodě s KPM ÚV ČSCH) vysílající
OO ČSCH za ně hradí nejen cestovní náklady, ale i účastnické poplatky ve stanovené výši.
f) Soutěžící ze Slovenska na základě dohody o reciprocitě účastnický poplatek při účasti v mezinárodním
kole v Čechách neplatí, což se týká i soutěžících z Čech na Slovensku.
g) Účastníci mezinárodního kola z druhé země soutěží o pořadí společně se soutěžícími z pořádající
země.
h) Na závěr mezinárodního/celostátního kola jsou vyhlašovány výsledky jednotlivých okresů a vítěz
mezinárodního kola (ČSCH nebo SZCH), zpracované na základě vyhlašovatelem stanovených soutěžních
podmínek.
i) Mezinárodní/celostátní kolo sestává z hodnocení:
- soutěžícím zpracované písemné práce na zvolené téma v dané chovatelské odbornosti na
základě vlastního pozorování;
- odborného testu znalostí dané chovatelské odbornosti;
- poznávání plemen a barevných variet zvířat a živočichů v dané chovatelské odbornosti;
- odborného pohovoru v dané chovatelské odbornosti;
j) Soutěžící se může zúčastnit mezinárodního/celostátního kola i ve více chovatelských odbornostech,
když pro všechny splní předepsané podmínky (výjimku mají pouze vítězové CK z předchozího roku, kteří
postupují přímo a nemusí podstoupit soutěž v okresním kole, musí však v termínu odevzdat písemnou
práci). MK pořádaného na Slovensku se mohou zúčastnit za ČSCH pouze delegovaní členové soutěžního
družstva.
k) Přihlášením do soutěže dává soutěžící automatický souhlas k případnému zveřejnění své písemné práce
v časopise Chovatel nebo jiném odborném časopise a souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních
údajů v souvislosti s chovatelskou olympiádou – tuto skutečnost potvrdí za nezletilé jejich rodič svým
podpisem na konci písemné práce, u zletilých je dostačující souhlas autora stvrzený jeho podpisem.
l) KPM ÚV ČSCH vydává k mezinárodnímu/celostátnímu kolu soutěže informační brožuru, která
obsahuje seznam všech soutěžících podle chovatelských odborností a soutěžních kategorií a slouží jako
pozvánka k účasti se všemi potřebnými informacemi a pokyny. Je rozesílána všem soutěžícím a vedoucím
soutěžních družstev z okresů. Součástí brožury je i prezentace sponzorů mezinárodního/celostátního kola.
m) Při příležitosti konání mezinárodního/celostátního kola soutěže se koná každoročně aktiv pracovníků
s mládeží z okresních organizací a jednotlivých odborností a zástupců krajských sdružení ČSCH.
n) Vyhlášení příslušného ročníku soutěže je publikováno v časopise Chovatel a zveřejněno na webové
stránce ČSCH: www.cschdz.eu /mladí chovatelé/.
o) Zájemci o zapojení mladých chovatelů do soutěže kontaktují funkcionáře ze svého regionu nebo přímo
KPM ÚV ČSCH - Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy, tel. 284 684 148, email:
mladez@cschdz.cz .
p) Účastníci všech stupňů olympiády jsou prostřednictvím KPM ÚV ČSCH od roku 2011 pojištěni pro
případ úrazu, vedoucí soutěžních družstev, všichni organizátoři a zkušební komisaři jsou dále pojištěni na
odpovědnost za způsobenou škodu.
4
Zásady pro zpracování písemné práce
- práce se bude týkat pouze pozorování zvířat jednoho druhu v jedné chovatelské odbornosti,
- musí se jednat o samostatnou práci vycházející z vlastních poznatků,
- měla by obsahovat porovnání vlastních zkušeností s údaji uváděnými v odborné literatuře,
nehodnotí se opisování textů z odborné literatury,
- délka pozorování není určena, ale musí obsahovat pozorování uskutečněné v období soutěžního
roku, který trvá od května do dubna (roku ve kterém se koná finále soutěže). Je přípustné, aby
soutěžící v písemné práci navazoval na pozorování, která již provedl v předchozích letech. Nelze
soutěžit se zcela totožnou (tj. nerozšířenou) prací z minulého roku, soutěžící může být z tohoto
důvodu diskvalifikován. Optimální rozsah písemné práce je 20-30 stran. Pro úpravu textu ve
WORD je doporučeno písmo Times New Roman, vel. písma 12, stal normální, řádkování 1,5.
- na první straně bude uvedena chovatelská odbornost, věk. kategorie, téma písemné práce, jméno a
příjmení, bydliště, datum narození a e-mail soutěžícího,dále může být uvedena jeho mateřská ZO
ČSCH (případně kroužek DDM, škola apod.). Vzor titulky – ke stažení na www.cschdz.eu
v sekci mladí chovatelé.
- na druhé straně obsah písemné práce,
- v úvodu – důvod vybraného tématu písemné práce, dosud nabyté chovatelské zkušenosti, pomoc
rodičů, vedoucího kroužku apod.,
- vlastní práce – popis chovaného zvířete, krmení, ustájení, pozorování týkající se rozmnožování a
odchovu, výstavnictví, apod. podle zvoleného oboru a tématu,
- celou práci doplnit fotografiemi, grafy, nákresy apod. týkajícími se zvoleného tématu,
- u výstavních odborností přiložit oceňovací lístky a jiné dokumenty týkající se zvířat
uvedených v písemné práci, uvést k nim diskusi,
- v závěru zhodnotit pozorování, tj. získané poznatky a zkušenosti, úspěchy i neúspěchy
- práci osobně podepsat,
- nutno uvést použitou studijní literaturu, ze které soutěžící čerpal (název, autor, rok
vydání, vydavatel, konkrétní webové stránky apod.) a případného odborného poradce,
pokud jej soutěžící měl,
- na poslední stránce uvést souhlas s případným zveřejněním práce – tuto skutečnost
potvrdí za nezletilé zákonný zástupce,
- jednotlivé stránky práce nutno očíslovat vzestupnou číselnou řadou, v případě přepisu na psacím
stroji či PC uvést, kdo ji přepsal,
- písemné práce budou předkládány jak v písemné, tak i v elektronické podobě (.pdf). pomocí
"uložit jako" v programu word a nebo například pomocí programu PDF creator, který je zdarma
ke stažení na stránkách www.slunečnice.cz (odkaz přímo
zde: http://www.slunecnice.cz/podnikani-a-kancelar/pdf/ ).
V elektronické podobě budou zasílány na e-mail: mladez@cschdz.eu ve stejném termínu jako
je odevzdání písemných prací. Pro rozsáhlé práce možno využít www.uschovna.cz.
Hodnocení písemné práce maximálně 30 bodů
Bodové hodnocení platí pro všechny stupně soutěže a pro obě soutěžní kategorie.
V mezinárodním/celostátním kole hodnotí písemnou práci zástupci ÚOK a KPM ÚV ČSCH. Do
zkušební komise mohou být přizváni i externí odborní spolupracovníci.
Hodnotí se:
I. - Vlastní pozorování (odborný přínos písemné práce, vyčerpání vybraného tématu,
tvůrčí přístup autora a jeho postřehy)
II. - Grafy, kresby, obrázky, fotografie, tabulky, oceňovací lístky a jiné dokumenty
III. - Závěr písemné práce a její celkové zpracování
Hodnocení odborného pohovoru maximálně 30 bodů
5
O k r e s n í k o l a : dle uvážení pořadatele - není podmínkou
Mezinárodní/celostátní kolo: I. a II. kategorie
1) Při pohovorech se hodnotí znalosti soutěžícího z chovatelské problematiky. Dále se hodnotí
projev soutěžícího a všeobecné znalosti z chovu a odbornosti.
2) Hodnotící komise je tříčlenná. Výsledným bodovým ohodnocením je průměr hodnocení
jednotlivých členů komise. Hodnocení probíhá uzavřeně, za vyloučení přítomnosti jiných osob.
Hodnocení písemných testů maximálně 30 bodů
O k r e s n í k o l a : I. a II. kategorie - 30 otázek
Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. Testy si připraví pořadatelé okresních kol.
Jako vodítko pro zpracování otázek lze použít materiál Sborník otázek pro SCHDM, které v roce 1990
vydala ÚKPM, soubor otázek vydaných v roce 2001 po konání CK v Dětmarovicích, které obdržely
všechny OO ČSCH a podklady umístěné od roku 2010 na webu ČSCH www.cschdz.eu jednotlivými
ÚOK ČSCH. Event. si je mohou přímo vyžádat u KPM.
Mezinárodní/celostátní kolo : I. a II. kategorie - 30 otázek
Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. Testy vypracují pověření zástupci
jednotlivých ÚOK. Je nutné, aby byly v testech otázky zahrnující co nejširší oblast dané odbornosti. U
odborností zahrnujících velký počet druhů - s přihlédnutím k spektru, které je zastoupeno v soutěžních
pracích.
Hodnocení poznávaček maximálně 30 bodů
O k r e s n í a m e z i n á r o d n í / c e l o s t á t n í k o l o : I. a II. kategorie - 30 živých jedinců nebo
obrázků (event.. jejich kombinace)
Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. To platí, i když je zkušební porotou
požadován mimo českého i latinský název. Zkušební komise sama rozhodne o možnosti udělovat půlbody
a čtvrtbody.
Poznávačky pro okresní kolo zajistí pořadatel. Pro mezinárodní/celostátní kolo ji zajišťují pověření
zástupci jednotlivých ÚOK.
Je nutné, aby byla v poznávačce obsažena co nejširší oblast zvířat dané odbornosti, u odborností s velkým
rozsahem (akvaristika, teraristika, okrasné ptactvo) se zaměřením na oblast, která se nejvíce vyskytuje
v písemných pracích.
Obecné soutěžní a hodnotící zásady pro MK/CK
1) V případě shodného celkového součtu bodů u dvou nebo více soutěžících, rozhoduje o lepším
umístění lépe hodnocená poznávačka. V případě shodného výsledku budou soutěžícím
předkládány další poznávačky, které rozhodnou o lepším umístění. (Tato zásada platí obdobně i
pro místní a okresní kola soutěže).
2) Soutěžící je diskvalifikován v případě, že v některé ze čtyř částí soutěže nezíská žádný bod (např.
z důvodu, že použil do CK/MK písemnou práci z některého předchozího roku, při odborném
pohovoru nezodpověděl žádnou položenou otázku apod.).
3) Výsledky MK/CK budou zveřejněny v chovatelských časopisech a umístěny na webových
stránkách ČSCH . Okresy, které měly v MK/CK soutěžící, obdrží výsledkovou listinu
elektronickou formou do jednoho měsíce po ukončení soutěže a to na adresu předsedy OKPM
nebo vedoucího delegace soutěžících na MK/ CK. Podle možností pořadatele může být
výsledková listina vypracována a rozdána vedoucím soutěžních družstev z okresů přímo na CK.
6
4) V rámci CK se na základě dosažených výsledků jednotlivců ve všech soutěžních odbornostech
vyhodnocuje nejúspěšnější okres. Započítávají se 1. – 3. místa v každé odborností a věkové
kategorii podle olympijského systému. Rozhodující je počet lépe umístěných soutěžících. V první
řadě rozhoduje nejvíce 1. míst, poté 2. a nakonec 3. míst. V případě shody v počtu získaných 1.
míst rozhoduje vyšší počet získaných 2. míst, následně i zde v případě shody rozhoduje vyšší
počet získaných 3. míst. V případě rovnosti počtu získaných 3. míst u dvou a více okresů bude
doplňujícím kritériem celkový počet soutěžících, když lepší je ten okres, kterému stačilo méně
soutěžících k získání stejného počtu hodnocených míst. Vítězný okres získává pohár. Pořadí
okresů na dalších /nemedailových/ místech se stanovuje stejným způsobem, tedy tak, že lepší je
ten okres, kterému stačilo méně soutěžících k získání stejného umístění.
5) O vítězi mezinárodní soutěže rozhoduje počet získaných medailových míst stejným způsobem,
jako je to u soutěže mezi okresy v odbornostech a kategoriích, které byly obsazeny soutěžícími
z obou zemí. Vítěznému národnímu družstvu se na dobu jednoho roku propůjčuje putovní pohár.
6) Hodnotící komise ve výsledkovém protokolu z celostátního kola olympiády u obou kategorií
uvede u třech nejlepších, zda je doporučuje pro účast v kole mezinárodním.
Taktéž uvede písemné práce doporučené k otištění.
7) Jeden soutěžící může reprezentovat na MK pouze jednu soutěžící zemi (ČR nebo SR).
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
• do 8.11.2016 - ÚV ČSCH vyhlásí 49. ročník olympiády na rok 2017
• do 28.2.2017 - OO ČSCH stanoví termíny a podmínky pro konání místních a
okresních kol a seznámí s nimi ZO ČSCH, DDM, SMP, školy apod.
Pozn. Konání okresních kol soutěže musí OO ČSCH nahlásit na Sekretariát ÚV
ČSCH do 28.2.2017.
• do 10.4.2017 - proběhnou v ZO ČSCH místní kola olympiády
• do 10.5.2017 - proběhnou okresní kola olympiády
• do 24.5.2017 - dodají OO ČSCH na sekretariát ÚV ČSCH přihlášky
všech soutěžících spolu s jejich písemnými pracemi a
přílohou s hlášením o uskutečnění okres. kola OMCH
- příslušné ÚOK ČSCH nahlásí předsedu (a jeho zástupce)
do hodnotící komise
• 3.6. 2017 - se uskuteční zasedání KPM ÚV ČSCH spolu s předsedy
hodnotících komisí z jednotlivých ÚOK ČSCH k ustavení
hodnotících komisí a rozdělení soutěžních prací k jejich hodnocení
• do 10.6 . 2017 - budou tajemnici komise dodány podklady pro zařazení do
informační brožury MK olympiády vč. propagace sponzorů
• do 30.6. 2017 - bude rozeslána informační brožura celostátního kola soutěžícím,
vedoucím soutěžních družstev okresů, členům hodnotících komisí,
informativně i ostatním nezapojeným OO ČSCH a předsedům KS ČSCH
• 2.8.- 6.8. 2017 - proběhne MK 49. ročníku Olympiády mladých chovatelů v Poběžovicích
4.8.2017 - proběhne v místě konání MK konference pracovníků s dětmi a mládeží

 

 

 
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< říjen / 2017 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 119013
Měsíc: 1447
Den: 48